ენერგეტიკა

რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს ნავთობისა და გაზის მოპოვებისთვის და ტრანსპორტირებისთვის ჯერ ელექტროენერგიის უწყვეტი მიღებაა საჭირო. პროცესის უწყვეტობიდან და მაღალტექნოლოგიურობიდან გამომდინარე ელექტროენერგიის წყვეტამ და ძაბვის უხარისხობამ შესაძლოა დიდი ზარალი მოგაყენოთ.