ბანკები

ბანკებისთვის და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია უწყვეტი, ხარისხიანი ელექტრო მომარაგება. გარდა საფინანსო ოპერაციებისთვის საჭირო ელექტრომომარაგებისა ბანკებს სჭრიდებათ სხვა სპეციფიური უწყვეტი ძაბვის მიწოდებაც, რაც უკავშირდება ბანკომატებისა და მოძრავი ბანკის ფუნქციონირებას.